นิทรรศการถาวร ๕-๓

Written by biactDU on . Posted in Virtual Museum

08

นิทรรศการถาวร 5 ชั้น 3  : ห้องจำลองปฏิบัติการเตือนภัย  ภายในห้องนี้จะจัดแสดงแบบจำลองพายุหมุนเขตร้อน  และอาคารที่มีระบบป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว อีกทั้งยังมีเรื่องราวของการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกด้วย    นอกจากนี้ยังมีห้องบรรยายภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ห้องนี้เป็นห้องบรรยายเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมา