ฟันไดโนเสาร์ สยามโมซอรัส สุธีธรนี

01icon360icon zoom

ฟันไดโนเสาร์สยามโมซอรัสสุธีธรนี : ชื่อสามัญ : สยามโมซอรัสสุธีธรนี : พบที่หมวดหินเสาขัวอุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

 

ชื่อสามัญ : สยามโมซอรัส สุธีธรนี
ยุค : ครีเทเชียสตอนต้น (130 ล้านปี)
สถานที่พบ : หมวดหินเสาขัว อุทยานแห่งชาติภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
   
  Siamosaurus suteethorni
Age : Upper Cretaceous  (130 Myr)
Locality : Sao Khua Formation, Phu Wiang National Park, Phu Wiang District, Khon Kaen Province
   
  ฟันที่ค้นพบมีลักษณะเป็นแท่งกรวยปลายแหลม มีสันเล็กๆ ยาวตลอดฟัน ซึ่งต่างจากฟันของไดโนเสาร์เทอโรพอดทั่วไป ที่แบน และมีรอยหยัก สันนิษฐานว่าสยามโมซอรัสเป็นเทอโรพอดที่มีลักษณะปากคล้ายสัตว์เลื้อยคลานพวกกินปลา หรือเพลสซิโอซอร์ และได้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายวราวุธ สุธีธร ผู้ค้นพบ

z10

k12