Bivalvia (หอยสองฝา)

01icon360icon zoom

Bivalvia (หอยสองฝา)  : พบที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อ : Bivalvia (หอยสองฝา)
Location : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต.ไทรโยค  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ยุค : เพอร์เมียน (Permian)
ลักษณะภูมิประเทศ : พบในหินโคลน (Mudstone)

m08

z08