สเตโกโลโฟดอน

01icon360icon zoom

ช้างสี่งาสเตโกโลโฟดอน : ยุคนีโอจีน  สมัยไมโอซีนตอนกลาง (13-12 ล้านปี) : พบที่เหมืองถ่านหินแม่เมาะอำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลาปาง

ชื่อสามัญ : ช้างสี่งา สเตโกโลโฟดอน
อนุกรมวิธาน : อันดับ โปรโบซิเดีย
ยุค : นีโอจีน สมัย ไมโอซีนตอนกลาง (13-12 ล้านปี)
สถานที่พบ : เหมืองถ่านหินแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
   
  Stegolophodon sp.
Taxonomy : Order Proboscidea
Age : Neogene, Middle Miocene (13-12 Myr)
Locality : MaeMoh coal mine, MaeMoh District, Lampang Province

m07

z07