กอมโฟเทอร์เรียม

01icon360icon zoom

ช้างสี่งากอมโฟเทอร์เรียม   อยู่ในยุคนีโอจีนสมัยไมโอซีนตอนกลาง (13.5-10 ล้านปีพบในเหมืองถ่านหินเชียงม่วง จังหวัดพะเยา

ชื่อสามัญ : ช้างสี่งา กอมโฟเทอร์เรียม
อนุกรมวิธาน : อันดับ โปรโบซิเดีย
ยุค : นีโอจีน สมัย ไมโอซีนตอนกลาง (13.5-10 ล้านปี)
สถานที่พบ : เหมืองถ่านหินเชียงม่วง อ.เชียงม่วง จ.พะเยา
   
  Gomphotherium sp.
Taxonomy : Order Proboscidea
Age : Neogene, Middle Miocene (13.5-10 Myr)
Locality : ChiangMuan coal mine, ChiangMuan District, Phayao Province

m02

z02