โครงการต้นกล้าความดี ทรัพยากรธรณีก้าวไกล เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Written by ngm admin on . Posted in event

banner2560

กำหนดการ
โครงการต้นกล้าความดี ทรัพยากรธรณีก้าวไกล เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด
กล่าวรายงานโดย นายนิวัติ บุญนพ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต ๓ (ระยอง)
กล่าวเปิดโดย นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.  ชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมการละเล่นชิงรางวัล
๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๔๕ น.  แจกอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๐.๔๕ น. – ๑๒.๐๐ น.  ชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมการละเล่นชิงรางวัล
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น.   ชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมการละเล่นชิงรางวัล
๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  แจกอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  ชมนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมการละเล่นชิงรางวัล

***หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในแต่ละกิจกรรมตามความเหมาะสม

test

Written by ngm.in.ih on . Posted in event

hmpve[ri'pomprort'pim're

เครื่องหมายคุณภาพ “แหล่งท่องเที่ยวศิลปะวิทยากร”

Written by ngm.in.ih on . Posted in event

25sep2016

มาตรฐานการการท่องเที่ยว เครื่องหมายคุณภาพ “แหล่งท่องเที่ยวศิลปะวิทยากร” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ขานรับนโยบายการท่องเที่ยว

วันที่ 5 กันยายน 2559 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ เข้ารับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 ประเภท มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวศิลปะวิทยาการ (Arts and Sciences Education Attraction Standard) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้ และนางจุฬาลักษณ์ นวีภาพ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ซึ่งเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวประเภทต่างๆนี้ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตรวจประเมินมาตรฐานและรับรองให้กับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานสากลในแต่ละสาขา เครื่องหมายรับรองการท่องเที่ยวนี้เป็นเครื่องหมายรับประกันความมั่นใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็นการคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่เปรียบเสมือนผู้บริโภคสินค้าและบริการท่องเที่ยวมิให้เอารัดเอาเปรียบ และเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อนมั่นในการเลือกใช้บริการด้านการท่องเที่ยวของไทย

ทั้งนี้การมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ประกอบด้วยหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและเอกชน อาทิ โรงแรม ได้แก่ เซ็นทรัล ภูแมน ร้านอาหาร ได้แก่ เอสแอนด์พี โคคาภัตตาคาร, รีสอร์ทแอนด์สปา, โฮมสะเตย์, ล่องแก่ง, รถตู้นำเที่ยว, อาหารฮาลาน,แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพพระเกียรติ อุทยานแห่งชาติหว้ากอ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ, มัคคุเทศน์, ธรณีสัณฐาน, อุทยานธรณี, และในครั้งนี้มีหน่วยจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมาตรฐานทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ อุทยานโบกธรณี อุทยานแก่งกระจาน   

กรมการท่องเที่ยว โดยสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว ได้นำหลักการจัดทำมาตรฐานที่เป็นสากล และแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมากำหนดเป็นกระบวนการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เป็นระบบ มีความเป็นกลางโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักสากล โดยตั้งแต่ปี 2546 - 2558 ได้จัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จำนวน 56 มาตรฐาน ซึ่งครอบคลุมเกณฑ์ในเรื่องของสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่ มาตรฐานที่พัก เช่น ที่พักประเภทโรงแรม ประเภทเกสต์เฮ้าส์ หรือแบบพำนักระยะยาว มาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น มาตรฐานเรือรับจ้างนำเที่ยว มาตรฐานเรือภัตตาคาร มาตรฐานกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เช่น มาตรฐานกิจกรรมล่องแก่ง เดินป่า ปีนหน้าผา มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เช่น มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

พร้อมกันนี้ได้มีมาตรฐานอาเซียน 6 ประเภทได้แก่ 1. Asean Spa Service Standard 2. Asean Green Hotel Standard 3. Asean Homestay Standard 4. มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของอาเซียน 5. มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน และ 6. มาตรฐานท่องเที่ยวโดยชุมชนของอาเซียน ส่วนมาตรฐานที่อยู่ระหว่างดำเนินการมี 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานผู้ชำนาญการด้านกิจกรรมปีนหน้าผาเพื่อการท่องเที่ยวมาตรฐานกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานร้านรถเข็นแผงลอยเพื่อการท่องเที่ยว และมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาด

ทั้งนี้ การให้บริการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานจะได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเทียวไทยจากกรมการท่องเที่ยว เป็นรูปช้างชูงวงเริงร่าประกอบลายประจำยาม ซึ่งสื่อถึงท่าทางการต้อนรับอย่างดีจากคนไทยที่มีอัธยาศัยไมตรีอันดีและรอยยิ้มที่งดงามถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนไทย และลายประจำยามเป็นลวดลายศิลปะของไทย ที่สื่อให้เห็นถึงความประณีตสวยงามวัฒนธรรมอันดีและคุณค่าทางศิลปะ สะท้อนถึงจิตใจที่อ่อนโยนนุ่มนวลของคนไทย และยังมีความหมายถึงการปกป้องภัยอันตรายแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ซึ่งผู้ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยตรวจสอบและรับรองที่รับขึ้นทะเบียนแต่งตั้งจากกรมการท่องเที่ยวเท่านั้นจึงจะสามารถมีสิทธิ์แสดงเครื่องหมายรับรองดังกล่าวและในกรณีที่มีการยกเลิกการรับรองจะต้องระงับการใช้เครื่องหมายการรับรองรวมทั้งการใช้เอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาใดใดที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยแสดงอยู่ทันที พร้อมทั้งต้องส่งใบรับรองคืนแก่หน่วยตรวจสอบและรับรองภายใน 15 วันด้วย

แจ้งปิดให้บริการ 3 เมษายน 2559

Written by ngm.in.ih on . Posted in event

01 04 2559

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
แจ้งปิดบริการในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น.
เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง จะทำการดับกระแสไฟเพื่อปรับปรุงการจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

"ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน"

Written by ngm.in.ih on . Posted in event

rspg kku2

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
"ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน"

ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุม

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมงานในวันดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rspg.or.th